[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﮑﻮرﯾﺖ ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﻧﺼﺐ

ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖِ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪون ﻋﻠّﺖ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺳﮑﻮرﯾﺖ (Tempered Glass) ، ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺷﯿﺸﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪّدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﻗﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺳﮑﻮرﯾﺖ ﻣﻌﺮّﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻋﻤﻮﻣﺎٌ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﻓﻠﻮت را از ﺣﺎﻟﺖ آﻧﯿﻠﺪ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف، ﻋﻤﻠﯿّﺎت ﺣﺮارﺗﯽ روی ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ دﻗﯿﻖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﮑﻮرﯾﺖ ﺷﻬﺮت دارد ، ﻇﺮﻓﯿّﺖ ﺗﻨﺶ ﺷﯿﺸﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺷﮑﺴﺖ آن را از ﻗﻄﻌﺎت ﺗﯿﺰ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺧﺮدهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻏﯿﺮﺑﺮّﻧﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ . اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺷﯿﺸﻪ ﻃﯽ ﻋﻤﻠﯿّﺎت ﺳﮑﻮرﯾﺖ ، ۴ ﺗﺎ ۵ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻟﺬا ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ذﯾﻞ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺷﯿﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.

دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪۀ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﮑﻮرﯾﺖ ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

۱. ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ ﺷﯿﺸﻪ در ﺳﻄﺢ و ﻟﺒﻪﻫﺎ : دﻻﯾﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮّۀ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﺸﮥ ﺳﮑﻮرﯾﺖ وﺟﻮد دارد. ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠّﺖ آن آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺗّﻔﺎق ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮشﮐﺎری، ﻟﺒﻪزﻧﯽ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﯾﺎ در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ. ﭼﻨﯿﻦ آﺳﯿﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل، ﺑﺎ اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض ﺷﯿﺸﻪ در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ، ﺑﺎر ﺑﺎد، ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ زا در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻋﯿﻮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد و در ﻟﺤﻈﻪ اﺗّﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺎه ﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘّﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.

۲. ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ ﻋﻤﯿﻖ : ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ اﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺪون دﻻﯾﻞ ﻇﺎﻫﺮی و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ.

۳. ﺗﻤﺎس ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺰ: ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آن اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﺷﻪای از ﺷﯿﺸﮥ ﺳﮑﻮرﯾﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻠﺰ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ﭘﻨﺠﺮه و ﯾﺎ ﭘﯿﭻ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ، در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﯿﺸﻪ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی ﮔﺮدد.

۴. ﭘﺮﺗﺎب ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری

۵. ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮﯾﻢ : اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض اﻋﻀﺎی ﻓﺮﯾﻢ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﮑﻞﻫﺎی راﯾﺞ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺖ. ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪای زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ درزﺑﻨﺪﻫﺎ در ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢ ﻓﻠﺰی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺷﯿﺸﻪ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ و ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺸﻪ در ﺗﻤﺎس آن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺎب ﻓﻠﺰی ﺷﻮد و ﺗﻨﺶﻫﺎﯾﯽ را در ﺷﯿﺸﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی ﮔﺮدد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﺮﯾﻢ و ﺷﯿﺸﮥ دوﺟﺪاره ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎ “ﺟﺎزده” ﺷﻮد و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرت اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض اﮔﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ درون ﻗﺎب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ، در اﺛﺮ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺧﺮد ﻣﯽﺷﻮد.

۶. ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ : ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮّۀ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﺸﻪ، ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺖ. ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮارت در ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف دﻣﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ و ﻟﺒﮥ ﺷﯿﺸﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اوﻟﯽ ﮔﺮﻣﺘﺮ از دوﻣﯽ اﺳﺖ. اﻧﺒﺴﺎط ﻣﺮﮐﺰ ﺷﯿﺸﻪ ﮔﺮم ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﮐﺸﺸﯽ در ﻟﺒﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺗﻨﺶ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮارت، از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﺒﮥ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد، ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﺎﻧﻞﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ روﻧﺪﻫﺎی ﻃﺮّاﺣﯽ ﻓﻌﻠﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻧﻮر روز در داﺧﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری، ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻧﻞﻫﺎی ﺷﯿﺸﮥ دوﺟﺪارة ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮاج ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﯽﺑﺮد. ﭘﺎﻧﻞﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﯿﺸﮥ دوﺟﺪاره، ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾّﺖ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﻧﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮد.

۷. ﺗﻨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر ﺑﺎد

۸. ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺷﯿﺸﻪ (ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻧﯿﮑﻞ) : ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻋﻤﻠﯿّﺎت ﺣﺮارﺗﯽ روی ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺗّﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ وﺟﻮد ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﻫﺎی ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻧﯿﮑﻞ در ﺷﯿﺸﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ. ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎی ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻧﯿﮑﻞ ﻓﻌﺎلاﻧﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺠﻢ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻧﯿﮑﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻄﺮ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد. اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻧﯿﮑﻞ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺸﻪ دارد. در ﻣﻮرد ﺷﯿﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪّتِ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﻌﺮض ﺣﺮارت ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﻮدﮐﺸﯽ زودﺗﺮ رخ ﻣﯽدﻫﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺎص ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺎ روشﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ.

 

ﺗﺼﻮﯾﺮ ۱- ﻫﯿﭻ ﻓﻨﺎوري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اي وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﻫﺎی ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻧﯿﮑﻞ در ﺷﯿﺸﻪ ﻓﻠﻮت را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻧﯿﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺪ، ﻫﯿﭻ راه ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد آنﻫﺎ در ﺷﯿﺸﻪ ﻓﻠﻮت وﺟﻮد ﻧﺪارد.

درﺑﺎرۀ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺷﯿﺸﻪ در اﺛﺮ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻧﯿﮑﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را درﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

۱. ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻧﯿﮑﻞ ﻓﻘﻂ در ﺷﯿﺸﮥ ﺳﮑﻮرﯾﺖ رخ ﻣﯽدﻫﺪ، ﻧﻪ در ﺷﯿﺸﻪآﻧﯿﻠﺪ ﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪی ﻧﯿﻤﻪ ﺳﮑﻮرﯾﺖ.

۲. ﺑﺎوﺟﻮد رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﮐﻠﯿّﮥ ﻣﻮارد ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺳﮑﻮرﯾﺖ ﺑﺎزﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﺴﺘﯽ در ﺷﯿﺸﻪ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۰,۸ % در ﻣﺪّت زﻣﺎن ۱۰ ﺳﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. ﻫﯿﭻ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻧﯿﮑﻞ در ﺷﯿﺸﻪ ﻓﻠﻮت را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ASTM ، وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻟﮑﻪﻫﺎ را ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ را از وﺟﻮد ﻧﯿﮑﻞ ﻋﺎری ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و در ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ از ﻓﻠﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻧﯿﮑﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات اﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻧﯿﮑﻞ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ، اﻣّﺎ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد آن را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟّﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐُﺸﯽ ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿّﺎت ذاﺗﯽ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺳﮑﻮرﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ دﻫﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺷﮑﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ وﻗﻮع ﺷﮑﺴﺖ را ﮐﺎﻫﺶ داد. اﻣﺮوزه ﻣﺘﺨﺼّﺼﯿﻦ ﺣﻮزۀ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺮﯾﺎلﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣّﺎ اﻏﻠﺐ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
( International Council Code )  ICC در ﺳﺎل ۲۰۱۲، ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﮑﺴﺖ و رﯾﺰش ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺳﮑﻮرﯾﺖ، ﻣﻮاردی را ﺑﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد. در اداﻣﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ را ﻣﻌﺮّﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﺪﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﯾﻤﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ:

  • در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از از ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺳﮑﻮرﯾﺖ، ﺑﺎ اﺟﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم Heat Soak Test، ﺧﻄﺮﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد آﺧﺎلﻫﺎی ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻧﯿﮑﻞ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.
  • ﻣﺸﺎورۀ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺮّب ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮوش وﻧﻮسﺷﯿﺸﻪ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻟﺰام اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺸﮥ ﺳﮑﻮرﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﯿﻤﻪﺳﮑﻮرﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪاﯾﻤﻨﯽ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻻزم در ﮐﻨﺎر ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
  • ﻟﻤﯿﻨﯿﺖ ﺷﺪن ﺷﯿﺸﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ، اﮔﺮ ﭼﻪ از ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺷﯿﺸﮥ ﺳﮑﻮرﯾﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻞ، ﯾﮏ ﭘﺎﻧﻞ ﺷﯿﺸﻪای ﭼﻨﺪﻻﯾﮥ ﻟﻤﯿﻨﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻻﯾﻪ ﺷﯿﺸﮥ ﺳﮑﻮرﯾﺖ و ﻧﯿﻤﻪﺳﮑﻮرﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶآﺳﯿﺐ در ﻣﻮاردی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﯾﺰش ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺑﺎر آورد.
  • ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﮑﺴﺖ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎً از ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﻓﻠﻮت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿّﺖ+A اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
  • در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺤﻘّﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺮّب و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿّﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

1 American Society for Testing and Materials