[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

آزمون Heat Soak چیست؟

ﺧﻄﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺳﮑﻮرﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮآوری ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺳﮑﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪﻻﯾﮥ ﻟﻤﯿﻨﯿﺖ ﺷﺪه، ﯾﺎ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮدن ﺷﯿﺸﻪ ﻧﯿﻤﻪﺳﮑﻮرﯾﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﺸﮥ ﺳﮑﻮرﯾﺖ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن Heat Soak ﯾﺎ HST اﺳﺖ.

HST ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺷﯿﺸﻪ در اﺛﺮ وﺟﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻧﯿﮑﻞ ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﻫﺎی ﻧﯿﮑﻞ ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ذرّات ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ در ﺟﺎم ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﻓﻠﻮت ﺑﻪ ﻧﺪرت و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺼﺮی را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺟﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ HST روی ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺳﮑﻮرﯾﺖ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راهﺣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪﱢاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی ﺷﯿﺸﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻨﻄﻖ اﯾﻦ روش ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ: «اﮔﺮ در آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺸﮑﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﺸﮑﻨﺪ»، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎﻧﻞﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪای ﻣﻌﯿﻮب ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ، از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎ درآﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ داﺷﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻧﯿﮑﻞﺳﻮﻟﻔﯿﺪ دﭼﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

آزﻣﻮن Heat Soak ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺨﺮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز ﻧﯿﮑﻞ ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ در زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ رﺳﺎﻧﺪن دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ۳۰۰±۱۵ درﺟﮥ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪّت ۲ ﺗﺎ ۴ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺷﯿﺸﮥ ﺳﮑﻮرﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺣﺎوی آﺧﺎل ﻧﯿﮑﻞ ﺳﻮﻟﻔﯿﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد، در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ HST و ﭘﯿﺶ از ﺧﺮوج ﺷﯿﺸﻪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد اروﭘﺎﯾﯽ 14179 BS EN، ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ HST ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺸﺨّﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻫﺮ ۴۰۰ ﺗﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯽرﺳﺪ.

اﻟﺒﺘّﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ روش ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺘﺎط ﮐﻨﺪ:

  • ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آزﻣﻮن Heat Soak اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺷﯿﺸﻪ در اﺛﺮ وﺟﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻧﯿﮑﻞ ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻟﺬا ﺿﺮوری اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻻﯾﮥ ﻟﯿﻤﯿﻨﯿﺖ و ﺷﯿﺸﻪی ﻧﯿﻤﻪﺳﮑﻮرﯾﺖ را در ﻣﻮرادی ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟّﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
  • ﻗﺮار دادن ﻣﺠﺪّد ﺷﯿﺸﮥ ﺳﮑﻮرﯾﺖ در ﻣﻌﺮض اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ در داﺧﻞ ﮐﻮرۀ HST ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺳﻄﺤﯽ ﺷﯿﺸﮥ ﺳﮑﻮرﯾﺖ، ﮐﻪ ﻋﻠّﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺖ، ﺷﻮد و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺷﯿﺸﮥ ﺳﮑﻮرﯾﺖ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ.
  • ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﺟﺮای اﯾﻦ آزﻣﻮن، ﺧﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪی را ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮآوری ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ ﻟﺒﻪﻫﺎ، ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ و ﭘﻮﺷﺶ ﺷﯿﺸﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﻗﺺ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.